TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH AMA 12/11/2021- SUMMARY LASTNIGHT AMA OF BDS INVEST 12/11/2021

Mọi người hãy cùng chào mừng Mr Harry Võ – Cố vấn đầu tư của dự án BDS Invest. Đồng thời ông cũng là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Big Group – Chủ đầu tư của các dự án đang niêm yết trên nền tảng BDS INVEST. đã có mặt tại https://t.me/bigbdsglobal để chúng ta có cơ hội tìm hiểu về

Những dự án đang triển khai và kế hoạch của BDS Invest trong thời gian tới

Harry Vo, [12.11.21 18:32]

Xin chào mọi người, tôi là Harry, là Cố Vấn Đầu Tư của nền tảng BDS INVEST. Rất vui tối nay dành ít thời gian ngắn để giao lưu AMA cùng các bạn qua 10 câu hỏi được gửi về trong suốt tuần qua. Do tối nay chúng ta có sự kiện IVO token BBP hấp dẫn diễn ra vào lúc 20h00 nên tôi xin phép trả lời nhanh, ngắn gọn 10 câu hỏi đúng trọng tâm và để thời gian cho các bạn có thể tham gia vào chương trình IVO. Các thắc mắc hay câu hỏi cần giải đáp thêm xin vui lòng gửi về cho các bạn Support để được giải đáp tiếp vào chương trình AMA tuần sau. Xin cám ơn. 

Tôi đã sẵn sàng, mời ban tổ chức bắt đầu các câu hỏi AMA kỳ này.

Hello everyone, I am Harry, an Investment Advisor of BDS INVEST platform. It is a pleasure to spend a little time tonight to exchange AMA with you through 10 questions sent in during the past week. Because tonight we have an interesting IVO token BBP event taking place at 20:00, so I would like to quickly and briefly answer 10 questions to the right focus and give you time to participate in the IVO program. If you have further questions or need to be answered, please send them to Support to be answered next week’s AMA program. Thank you.

I’m ready, invite the organizers to start this AMA questions.

Câu hỏi 1: 

Đến nay nền tảng tài chính phi tập trung Defi đã được tích hợp ứng dụng vào số hoá bất động sản là một thành công đầy tính sáng tạo của App BDS INVEST. Gần đây App đã thu hút thêm nguồn lực từ nhiều nhà đầu tư vào VIP pool với các chỉ số tăng dần, song khó khăn và thách thức vẫn còn…Với mục tiêu đã đề ra đưa BDS về 1 USDT hạt nhân của hệ sinh thái BDS. Vâng, chúng ta cần làm gì để đẩy nhanh; mạnh và chắc để đạt mục tiêu?

Up to now, the Defi decentralized financial platform has been integrated into the real estate digitization, which is an innovative success of the App BDS INVEST. Recently, the App has attracted more resources from many investors into the VIP pool with increasing indexes, but difficulties and challenges remain… With the stated goal of bringing BDS to 1 USDT core of the ecosystem. BDS. Well, what do we need to do to accelerate; strong and sure to reach the goal?

Harry Vo, [12.11.21 18:36]

BDS INVEST đã trải qua quá trình 8 tháng phát triển và hoàn thiện các công nghệ. Lựa chọn triển khai theo nền tảng Defi, BDS INVEST đã xây dựng hoàn thiện sàn quy đổi các token bất động sản phi tập trung với mô hình Dex : minh bạch, an toàn, hiệu qủa cho các nhà đầu tư. Ở giai đoạn đầu tiên, để phát triển nền tảng DEX, BDS đã triển khai các hoạt động VIP Pool, Pool, Farm với lượng thưởng BDS nhiều với APR cao từ 30-90% cộng với tính năng GSWAP độc đáo cho các token bất động sản. Có lẽ vì điều này đã làm cho BDS có sự điều chỉnh về giá. Tuy nhiên, mọi người cần lưu ý là :

Những cơ chế thưởng này chỉ ở những giai đoạn đầu để khích lệ cho các thành viên ban đầu, càng về sau BDS sẽ điều chỉnh mức thưởng hợp lý hơn để tạo giá trị tăng trưởng dần cho BDS token.

Bên cạnh đó, các token bất động sản được GSWAP ra BDS chỉ dừng lại ở 2 dự án BTN, BLC. Các dự án về sau như BBP hoặc các dự án khác sẽ theo hướng Gswap ra USDT. Và lượng BTN, BLC cũng ngày càng khan hiếm và hết dần nên lượng BDS được gswap cũng dần giảm theo lượng token bất động sản. Nền tảng BDS Invest vẫn đang nỗ lực các hoạt động phát triển cộng đồng và đang làm việc với các quỹ đầu tư cùng các sàn giao dịch token quốc tế khác và đang có những tiến triển tích cực.

Với các yếu tố đó thì đến một thời điểm nhất định, lượng BDS ra thị trường sẽ dần ít hơn lượng BDS được hấp thụ vào và BDS token nhất định sẽ quay lại thời kỳ Uptrend sớm. Giai đoạn BDS đang đi đều và có sự giảm nhẹ như lúc này thật ra là một cơ hội tốt cho các User có thể tích lũy thêm nhiều BDS cho mình để đón đợi những cơ hội lớn sắp tới.

Bên cạnh đó, nếu chúng ta hiểu về nền tảng Defi thì chúng ta cần xem các chỉ số khác của BDS và thấy sự phát triển cũng như ổn định của các chỉ số này như lượng BDS được đốt, lượng BDS khoá, lượng thanh khoản BDS-USDT, số lượng thành viên VIP, Holder… ở mục https://bsc.bigbds.io/info ở đây. Và những con số này vẫn ở mức tốt trong suốt thời gian qua. Xin gửi hình ảnh cho mọi người xem.

BDS INVEST has spent 8 months developing and perfecting the technologies. Choosing to deploy on the Defi platform, BDS INVEST has built a complete decentralized exchange for real estate tokens with the Dex model: transparent, safe and effective for investors. In the first stage, to develop the DEX platform, BDS has implemented VIP Pool, Pool, Farm activities with a large amount of BDS rewards with high APR from 30-90% plus a unique GSWAP feature for real-time tokens. movables. Perhaps because this has caused BDS to have a price correction. However, people should note that:

Initially, later on, BDS will adjust the bonus to be more reasonable to create a gradually growing value for the BDS token.

Besides, the real estate tokens issued by GSWAP to BDS only stop at 2 projects BTN, BLC. Future projects like BBP or others will follow the direction of Gswap to USDT. And the amount of BTN and BLC is also increasingly scarce and running out, so the amount of BDS that is gswap also gradually decreases with the amount of real estate tokens.

The BDS Invest platform is still working on community development activities and is working with investment funds and other international token exchanges and is making positive progress.

With those factors, at a certain time, the amount of BDS on the market will gradually be less than the amount of BDS absorbed and the BDS token will definitely return to the Uptrend period soon. The period of BDS is going steadily and there is a slight decrease. Like now is actually a good opportunity for users to accumulate more BDS for themselves to wait for the upcoming great opportunities.

Besides, if we understand the Defi platform, then we need to look at other BDS indicators and see the development and stability of these indicators such as BDS burned, BDS locked, liquidity. BDS-USDT, number of VIP members, Holder… at https://bsc.bigbds.io/info here. And these numbers have remained at a good level throughout the years. Please send pictures for everyone to see.📩

Câu hỏi số 2

Tôi nghe bảo các Token của BDS không như coin. Vậy nền tảng phi tập trung của BDS có gì khác so với các sàn như vndc hoặc Bitcoin,….?

I heard that BDS tokens are not like coins. So what is the difference between BDS’s decentralized platform and other exchanges like vndc or Bitcoin,…?

Harry Vo, [12.11.21 18:45]

Đầu tiên, các bạn cần hiểu sự khác biệt của Coin và Token. Coin là một điểm thưởng của một nền tảng blockchain cho một hoạt động giao dịch được xử lý như Bitcoin, ETH, BNB…

Còn Token vốn là một Hợp Đồng Thông Minh ( Smart Contract) được quy định đại diện cho một hoạt động gì đó. Coin thì tự sinh ra khi giao dịch thực hiện còn token thì được quy định với số lượng hạn hữu và theo những phân bổ từ đầu trong tokenomics.

Như vậy trên nền tảng BDS Invest, chúng ta sẽ có những token bất động sản là những hợp đồng thông minh đại diện cho phần chia nhỏ của bất động sản như BTN, BLC, BBP và token BDS là token của nền tảng ứng dụng BDS INVEST. Các token sẽ có những vai trò riêng trong hệ sinh thái BDS Invest trong đó :

BDS Token là token nền tảng, là điều kiện cần có để tham gia vào các hoạt động trên nền tảng thông qua các pool Vip, Holder… và cũng là token điểm thưởng của nền tảng, token được dùng nguồn phí trên nền tảng để mua lại và đốt giảm tổng cung tăng sự khan hiếm cho các thành viên.

Token bất động sản BTN, BLC, BBP đại diện cho phần chia nhỏ của bất động sản. Có thể dùng để quy đổi qua bất động sản như đổi đất, đổi nhà, đổi cổ phần các dự án bất động sản và có cơ chế GSwap bảo lãnh mua lại với giá trị được quy định sẵn từ các chủ đầu tư.

Sự khác biệt lớn nhất của BDS invest là nền tảng quy đổi các token có giá trị tài sản đứng đằng sau, giúp cho các thành viên yên tâm về giá trị của token mình nắm giữ khi sở hữu các token bất động sản giá trị chứ không như các dự án khác không có tài sản bảo lãnh.

First, you need to understand the difference between Coin and Token. Coin is a bonus point of a blockchain platform for a processed transaction such as Bitcoin, ETH, BNB…

Token is a regulated Smart Contract to represent an activity. Coins are self-generated when a transaction is made and tokens are regulated in a finite amount and according to initial allocations in tokenomics.

So on the BDS Invest platform, we will have real estate tokens that are smart contracts representing a fraction of real estate such as BTN, BLC, BBP and BDS tokens which are tokens of the BDS application platform. INVEST. The tokens will have their own roles in the BDS Invest ecosystem in which:

BDS Token is a platform token, a necessary condition to participate in activities on the platform through Vip, Holder pools, etc. and is also a reward point token of the platform, the token can be purchased using the platform’s fees. and burn down the total supply increasing the scarcity for members.

Real estate tokens BTN, BLC, BBP represent a fraction of real estate. Can be used to convert into real estate such as land exchange, house exchange, share exchange in real estate projects, and there is a GSwap mechanism to guarantee redemption with a predefined value from investors.

The biggest difference of BDS invest is that the exchange platform for tokens with asset value stands behind, helping members feel secure about the value of their tokens when they own valuable real estate tokens. Unlike other projects, there are no collateral assets.📩

Câu hỏi số 3

Hết tháng 12 , mình nghe nói sẽ đóng chương trình Gswap , vậy xin hỏi ban cố vấn , chúng ta sẽ có những phương án nào để giúp nhà đầu tư lợi nhuận như GSwap ?

At the end of December, I heard that the Gswap program will be closed, so I would like to ask the advisory board, what options will we have to help investors make profits like GSwap?

Harry Vo, [12.11.21 18:52]

Thông tin chính xác là vào 01/12/2021 sẽ có cơ chế điều chỉnh GSWAP cho riêng token BTN chứ không phải là hết GSWAP vì :

1/ GSwap là tính năng ưu việt được lập trình rất công phu bằng hợp đồng thông minh blockchain và được duy trì liên tục chứ không bao giờ kết thúc.

2/ Vào 01/12/2021 là thời điểm khu nhà ở Big Tay Ninh mà token chia nhỏ là Token BTN sẽ hoàn thành việc xây dựng và đi vào bàn giao nhà. Đó là thời điểm các nhà đầu tư BTN sẽ được tổng kết con số để có thể đổi token BTN lấy nhà thực tế. Và dựa trên tình hình đổi token BTN lấy nhà của các user như thế nào, phía cty sẽ có sự điều chỉnh về GSWAP cho token BTN. Như vậy sẽ có việc tạm ngưng ngắn 1-2 ngày GSWAP để tổng kết số lượng BTN đổi nhà và ra cơ chế GSWAP tiếp cho token BTN còn lại vào ngày 01/12/2021 chứ không phải đóng.

3/ Hiện tại đã có 2/9 căn nhà trong dự án được liên hệ đặt cọc để đổi. Và công ty vẫn cho các user liên hệ tiếp để đặt cọc đổi nhà. Đến 01/12/2021 khi chốt số lượng nhà được đổi xong và đốt token BTN đổi nhà đi công ty sẽ có cơ chế GSWAP phù hợp cho lượng token BTN còn lại.

The correct information is that on December 1, 2021, there will be a mechanism to adjust GSWAP for BTN tokens only, not the end of GSWAP because:

1. GSwap is a preeminent feature that is meticulously programmed using a blockchain smart contract and maintained continuously, never ending.

2. On December 1, 2021 is the time when the Big Tay Ninh housing area that the token is divided into, the Token BTN, will complete the construction and hand over the house. That is the time when BTN investors will be able to exchange BTN tokens for actual homes. And based on the situation of exchanging BTN tokens for users’ homes, the company will have an adjustment on GSWAP for BTN tokens. Thus, there will be a short pause of 1-2 days GSWAP to summarize the amount of BTN to change houses and release a GSWAP mechanism for BTN tokens on December 1, 2021, not close.

3. Currently, 2/9 houses in the project have been contacted for deposit to exchange. And the company still allows users to contact them to make a deposit to change houses. Until December 1, 2021, when closing the number of houses to be exchanged and burning BTN tokens to change houses, the company will have a suitable GSWAP mechanism for the remaining amount of BTN tokens.📩

Câu hỏi số 4

Cho em hỏi xíu nhé.Em thấy dự án BDS rất tiềm năng. Nhưng làm sao để mọi người có đủ niềm tin đi lâu dài với dự án và giới thiệu cho người khác biết về dự án BDS.  Cám ơn ban lãnh đạo.

I want to ask you that the projects of BDS INVEST have great potential but how do you let everybody trust and invest in BDS for a long time and how to expand your brand to many people who can know about BDS. Thank you

Harry Vo, [12.11.21 18:58]

Đầu tiên khi tham gia vào nền tảng BDS INVEST, bạn nên hiểu rằng nền tảng BDS INVEST không chỉ có mỗi token BDS mà còn có cả một hệ sinh thái các dự án bất động sản được số hoá. Do đó, hãy dùng token BDS để đủ điều kiện trở thành Holder, Vip của nền tảng rồi thực tế sở hữu các token bất động sản như BTN, BBP, BLC bằng tính năng SWAP ( hoán đổi ) hoặc tham gia các đợt mở bán token mới IVO. Sau đó trải nghiệm hiệu quả lợi nhuận đầu tư thông qua các cơ chế GSwap BTN, BBP, BLC để cảm nhận hiệu quả và giá trị mang lại của việc số hoá đầu tư bất động sản. Từ những trải nghiệm thực tế đó bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình cách tham gia vào nền tảng BDS một cách đúng đắn nhất.

Tránh việc fomo mọi người cứ mua BDS đi rồi đầu cơ và trade lên trade xuống như 1 token bình thường. Hãy dùng token BDS đầu tư bất động sản đúng cách thì bạn sẽ thấy BDS invest rất hiệu quả

Và cũng đừng quên là khi hướng dẫn và giới thiệu bạn bè thông qua Reff Link thì bạn sẽ nhận được hoa hồng 2% từ phần thưởng của bạn bè bạn khi họ nạp các Vip Pool.

First, When you join the BDS INVEST platform, you should understand that the BDS INVEST platform does not only have BDS tokens but also an ecosystem of digitized real estate projects. Therefore, use BDS tokens to qualify to become Holder, Vip of the platform and then actually own real estate tokens like BTN, BBP, BLC by SWAP (swap) feature or participate in the sale, new token IVO. Then experience the efficiency of investment return through GSwap BTN, BBP, BLC mechanisms to feel the efficiency and value of real estate investment digitization. From those practical experiences, you can share with your friends how to participate in the BDS platform in the right way.

Second, Avoid people just buying BDS then speculate and trade up and down like a normal token. Use BDS tokens to invest in real estate properly and you will find BDS investing very effective

And finally,  don’t forget that when you guide and refer friends through Ref Link, you will receive a 2% commission from your friends’ rewards when they top up the Vip Pool.📩

Câu hỏi số 5

Tôi muốn hỏi về BTN liệu sau khi công ty đốt token hết thì kế hoạch giao nhà cho các nhà đầu tư như nào ạ?

Could I know about BTN token, after Company has burned all token, what plan do you have for investors ?

Harry Vo, [12.11.21 19:06]

Để hiểu rõ điều này chúng ta cần nắm quy trình đổi token lấy nhà sẽ diễn ra như sau :

  • Bước 1 : Liên hệ công ty theo contact trong ứng dụng, chuyển token BTN về để giữ chỗ. Lượng token cần để giữ chổ tối thiểu 20.000 BTN. Bạn có thể giữ chỗ đến ngày 01/12/2021 khi công ty tạm đóng GSwap vài ngày để chốt số lượng đổi BTN lấy nhà rồi ra cơ chế GSwap mới cho token BTN.
  • Bước 2 : Vào ngày 01/12/2021 check Bảng Giá Đổi Nhà BTN tại mục Dự Án, sau đó gom đủ số token chuyển vào ví đốt và làm thủ tục tại công ty xác nhận, cầm sổ đỏ nhà mình chọn + thủ tục xác nhận về.
  • Bước 3 : Công ty sẽ xếp lịch và tổ chức Tour cho các nhà đầu tư đi Tây Ninh nhận nhà và công chứng sang tên sổ đỏ cùng công ty.

The process of exchanging tokens for houses will take place as follows:

  • Step 1: Contact the company, transfer BTN tokens to reserve your spot. The amount of tokens required to hold the spot is at least 20,000 BTN. You can keep your seat until December 1, 2021 when the company temporarily closes GSwap for a few days to finalize the amount of BTN exchange for houses and then a new GSwap mechanism for BTN tokens.
  • Step 2: On December 1, 2021, check the BTN House Exchange Price List in the Project section, then collect enough tokens to transfer to the burning wallet and follow the procedures at the confirmation company, hold the red book of your house + the procedure
  • Step 3: Schedule a trip to Tay Ninh to receive the house and notarize the name of the red book with the company.

Câu hỏi số 6

Mong công ty giải đáp thắc mắc của tôi là dự án BTN không đổi hết 9 căn nhà thì công ty có  ý kiến gì để nhà đầu tư để bán nhà lấy USDT  Gswap cho BTN không?

Could you let me know if the BTN project would have burnt all the tokens to exchange 9 houses? Does the company have any idea for investors to sell them to take USDT through gswap BTN?

Harry Vo, [12.11.21 19:13]

Đây cũng chính là một trong các phương án mà công ty đang suy nghĩ để đưa ra cơ chế GSWAP mới cho token BTN vào ngày 01/12/2021. Xin nhắc lại là GSWAP sẽ vẫn tiếp tục nhưng theo cơ chế BDS hay USDT và tỷ lệ gswap cho token BTN sẽ có thông báo chính thức vào 01/12/2021 khi hoàn thành xong giai đoạn đổi nhà đầu tiên cho các thành viên. Hiện tại Gswap BTN vẫn hoạt động rất tốt cho các User nắm giữ BTN

This is also an option that the company is thinking about to launch a new GSWAP mechanism for BTN tokens on December 1, 2021. Again, GSWAP will continue, but according to the BDS or USDT mechanism and the gswap rate for BTN tokens, there will be an official announcement on December 1, 2021 when the completion of the first house swap phase for members.📩

Câu hỏi số 7

Quý công ty cho hỏi : Trước đây thì dự án BTN, BLC được GSWAP ra BDS nhưng riêng ở dự án BBP lại được GSWAP ra USDT là một bước đi rất táo bạo. Cho hỏi là việc GSWAP BBP ra USDT có là mãi mãi và có đảm bảo Gswap được toàn bộ số BBP cho các User không ? Và vì đâu mà công ty có cơ chế như vậy ?

Please let me know: previously, BTN and BLC projects were issued BDS by GSWAP, but in the BBP project, USDT was issued by GSWAP, which is a very bold step. May I ask if GSWAP BBP to USDT is forever and is it guaranteed that Gswap gets all BBPs for users? And why does the company have such a mechanism?

Harry Vo, [12.11.21 19:17]

Token BBP là token đại diện cho phần chia nhỏ của dự án Khu Nhà Ở Big Binh Phuoc, ở dự án này công ty đã có đất và đang giai đoạn chuẩn bị xây dựng nhà ở. Đó là lý do công ty cần huy động một lượng vốn nhỏ cho hoạt động đầu tiên của dự án và đưa các mảnh đất vào chia nhỏ cho các thành viên. Sau thời gian tầm 60 ngày, công ty sẽ cấp USDT vào pool GSWAP để mua lại toàn bộ các token BBP theo mức giá và số lượng đã đề ra rõ ràng tại mục GSwap ở tính năng Dự Án. Khi cấp đủ lượng USDT như cam kết thì công ty sẽ thu hồi lại các mảnh đất để tiếp tục xây dựng dự án.

Trong thời gian huy động thì các mảnh đất sẽ là tài sản đảm bảo cho nguồn vốn các nhà đầu tư. Và đây là dự án khác biệt với cơ chế bảo lãnh GSwap 100% toàn bộ số BBP qua USDT được cấp vào Pool GSwap cho tất cả nhà đầu tư yên tâm tham gia.

Đây là cơ chế GSWAP trên mục Dự án của token BBP :

Sau BBP các dự án tiếp theo chắc chắn sẽ có cơ chế GSWAP nhưng ra BDS hay USDT và cơ chế cụ thể sẽ được thông báo sau vì tuỳ thuộc vào từng dự án và mong muốn của chủ đầu tư dự án đó.

In this project, the company has land and is preparing to build a house. That’s why the company needs to raise a small amount of capital for the first operation of the project and put the plots of land to subdivide among the members. After a period of about 60 days, the company will allocate USDT to the GSWAP pool to buy back all BBP tokens at the price and quantity clearly stated in the GSwap section of the Project feature. When providing enough USDT as committed, the company will recover the land to continue building the project.

During the mobilization period, the land plots will be secured assets for investors’ capital. And this is a different project with the GSwap guarantee mechanism that 100% of all BBP via USDT is allocated into the GSwap Pool for all investors to participate with peace of mind.

Here is the GSWAP mechanism on the Project section of the BBP token:

After BBP, the next projects will definitely have a GSWAP mechanism, but BDS or USDT will be released and the specific mechanism will be announced later because it depends on each project and the wishes of the project owner.📩

Câu hỏi số 8

Nếu Gswap 100% BBP ra USDT thì rõ ràng token BBP là token bao thắng cho các nhà đầu tư, đây là một cuộc chơi tiên phong và khác biệt hoàn toàn so với các dự án token hoá khác trên thị trường ? Tại sao công ty lại tự tin triển khai cuộc chơi này và sắp tới các dự án khác có đi theo cơ chế này không ?

If Gswap 100% BBP to USDT, then obviously BBP token is the winning token for investors, this is a pioneering game and completely different from other tokenization projects on the market? Why does the company confidently deploy this game and will other projects follow this mechanism in the future?

Harry Vo, [12.11.21 19:24]

Đầu tiên, việc công ty tự tin triển khai cuộc chơi GSWAP 100% ra USDT cho token BBP xuất phát từ yếu tố thanh khoản cao của các tài sản là khu đất ở dự án Nhà ở Big Binh Phuoc, các thửa đất tại dự án này đều rất dễ bán và hiện có nhiều người đã liên hệ công ty để mua. Tuy nhiên công ty muốn giữ để xây dựng khu nhà ở nhằm tối ưu hoá việc đầu tư và tạo giá trị gia tăng cho khu vực.

Bên cạnh đó, token BBP cũng là một sản phẩm ưu việt về cơ chế GSWAP mà công ty cũng muốn dành để tri ân cộng đồng các Holder và Vip của BDS INVEST. Chúng tôi rất tự tin khẳng định nếu bạn sở hữu token BBP từ các đợt IVO thì bạn chắc chắn sẽ chiến thắng và có lợi nhuận cao và không thể nào thua được.

Nếu bạn mua từ Swap trên thị trường thì chúng tôi không chắc nhưng nếu mua từ IVO thì sẽ luôn lãi vì ít nhất đến ngày công ty mở GSWAP mua lại cho mọi người thì giá GSWAP đã có rất nhiều so với giá IVO rồi. Và đó là lý do mà các Holder và Vipper nên nắm bắt cơ hội với token BBP.

Đặc biệt vào 20h tối nay ngày 12/11/2021 có chương trình IVO lần 3 của BBP, các bạn nhớ nắm bắt cơ hội. Tôi xin gửi thêm bảng phân tích lợi nhuận của BBP khi tham gia IVO cho mọi người bên dưới :

First, the company’s confidence in deploying 100% GSWAP to USDT for BBP tokens comes from the high liquidity of assets such as the land in the Big Binh Phuoc Housing project and the land plots in the project. These are all very easy to sell and now many people have contacted the company to buy. However, the company wants to keep it to build a residential area to optimize the investment and create added value for the area.

Besides, the BBP token is also a preeminent product of GSWAP mechanism that the company also wants to dedicate to the community of Holders and Vip of BDS INVEST. We are very confident that if you own BBP tokens from IVOs, you will definitely win and have high profits and can not lose.

If you buy from Swap on the market, we are not sure but if you buy from IVO, it will always be profitable because at least by the day the company opens GSWAP to buy back for everyone, the GSWAP price is already much higher than the IVO price. And that is why Holders and Vipers should seize the opportunity with BBP tokens.

Especially at 8:00 pm tonight, November 12, 2021, there is the 3rd IVO program of BBP, remember to seize the opportunity. I would like to send more analysis of BBP’s profit when participating in IVO to everyone.

Câu hỏi số 9

Cho tôi hỏi nếu tôi là User bình thường, không nạp các Pool VIP thì tôi có tham gia được IVO không và tôi sẽ được quyền lợi gì trên nền tảng BDS Invest ?

May I ask if I am a normal User and do not load VIP Pools, will I be able to participate in IVO and what benefits will I receive on the BDS Invest platform?

Harry Vo, [12.11.21 19:31]

Chương trình IVO là viết tắt của Initial Vip Offerings : Nghĩa là phân phối token độc quyền cho các thành viên VIP đã nói rõ về việc đây là chương trình phân phối token dành riêng cho các thành viên Holder và Vip của nền tảng, là những người có nạp các Pool Vip.

Và tại sao chúng tôi lại ưu tiên quyền lợi cho các VIP, bởi vì mô hình mà BDS Invest triển khai là nền tảng phi tập trung Defi, và các Holder và VIP có thể xem như họ là cổ đông của nền tảng này. Đó là lý do mà các cơ chế và chính sách, quyền lợi tốt nhất sẽ dành cho các thành viên Holder và Vip.

Là một User bình thường thì bạn vẫn có thể tham gia vào nền tảng với các tính năng cơ bản như Swap ( Quy đổi ) các tài sản, nạp Farm, Pool nhận thưởng Apr vừa phải, Reff link giới thiệu bạn bè như các sàn defi khác nhưng bạn sẽ không trải nghiệm được những tính năng cao cấp ưu đãi lớn cho các thành viên VIP như VIP Pools, GSWAP , IVO.

Đó là lý do mà chúng tôi khuyên bạn nên trở thành Holder hoặc Vip để trải nghiệm những cơ hội đầu tư bất động sản 4.0 thông minh mà nền tảng BDS invest đang triển khai. Và đã lên VIP rồi thì sắp tới bạn sẽ có thêm rất nhiều đặc quyền giá trị.

Bên cạnh đó, điều kiện lên Holder, VIP trong thời gian tới dự kiến sẽ có sự nâng dần, do đó lên sớm là một lợi thế vì bạn sẽ được bảo lưu quyền lợi cho đến hết kỳ hạn nếu bạn lên sớm.

IVO program stands for Initial Vip Offerings : Means exclusive distribution of tokens to VIP members who made it clear that this is a token distribution program exclusively for Holder and Vip members of the platform, who are who have loaded up the Vip Pool.

And why do we prioritize benefits for VIPs?  Because the model that BDS Invest deploys is the Defi decentralized platform, Holders and VIPs can consider them as shareholders of this platform. That is why the best mechanisms and policies and benefits will be reserved for Holder and Vip members.

As a normal User, you can still participate in the platform with basic features such as Swap (Convert) properties, load Farm, Pool to receive moderate Apr rewards, Ref link to refer friends like exchanges. defi but you will not experience the premium features with great offers for VIP members such as VIP Pools, GSWAP, IVO.

That’s why we recommend you become a Holder or a Vip to experience the smart 4.0 real estate investment opportunities that the BDS invest platform is implementing. And already on VIP, you will have many more valuable privileges in the near future.

Besides, the conditions for Holder and VIP in the near future are expected to be gradually increased, so early is an advantage because you will have your rights reserved until the end of the term if you go early.📩

Câu hỏi số 10

Tôi rất hào hứng muốn tham gia chương trình IVO token bao thắng BBP tối nay, cho tôi hỏi cách tham gia IVO như thế nào ?

I’m very excited to participate in IVO token winning BBP tonight, please tell me how to participate in IVO?

Harry Vo, [12.11.21 19:37]

Chương trình IVO token BBP sẽ diễn ra từ 20h-21h tối nay (12/11/2021). Để tham gia thì bạn truy cập vào mục IVO trên ứng dụng hoặc link sau : https://bsc.bigbds.io/ivo

Các bước tham gia cụ thể như sau :

Bước 1 :  Bạn phải là thành viên nạp VIP Pool :

Để tham gia IVO, bạn phải nạp BDS và BDS-USDT LP vào Pool VIP tại https://bsc.bigbds.io/vip-pools

Bước 2 : Nạp token vào các Pool tại IVO để tham gia:

Tuỳ theo các gói Holder, Vip 1-2-3 mà giá token BBP bạn mua cùng số lượng mua tối đa sẽ khác nhau. Giá sẽ tốt nhất từ VIP 3 đến VIP 2 đến VIP1 rồi đến Holder. Bạn nên nạp theo thứ tự như vậy nếu đủ tất cả điều kiện. Bạn có thể nạp với mức tối đa cho phép.

Bước 3 : Khi hết thời gian IVO (21h) 

Token BBP sẽ được tính theo tỷ lệ % đặt chỗ nạp mua và chia cho các thành viên của Pool. Trường hợp Pool nạp mua vượt hơn 100% thì bạn sẽ nhận lượng BBP tương xứng và phần USDT thừa sẽ được trả lại luôn cho bạn khi hết thời gian IVO.

Toàn bộ hoạt động IVO được diễn ra minh bạch và hiệu quả bằng Blockchain nên hết sức yên tâm về kết quả cũng như việc nhận lại token gần như ngay lập tức sau khi hết IVO.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của tôi và hy vọng đã giải đáp và cung cấp thêm cho các bạn nhiều thông tin giá trị. Chúc các bạn sẽ sở hữu được cho mình nhiều token BBP bao thắng tại chương trình IVO thành công vào 20h tối nay.  Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình AMA sắp tới.

BBP token IVO program will take place from 20h-21h tonight (November 12, 2021). To participate, you access the IVO section on the app or the following link: https://bsc.bigbds.io/ivo

The specific steps to participate are as follows:

Step 1: You must be a member to top up VIP Pool:

To participate in IVO, you must deposit BDS and BDS-USDT LP into the VIP Pool at https://bsc.bigbds.io/vip-pools

Step 2: Load tokens into the Pools at IVO to participate:

Depending on the Holder, Vip 1-2-3 packages, the price of BBP tokens you buy with the maximum purchase amount will be different. The price will be best from VIP 3 to VIP 2 to VIP1 then Holder. You should load in such order if all conditions are met. You can deposit up to the maximum allowed amount.

Step 3: When the IVO time expires (21h)

BBP tokens will be calculated as a percentage of the deposit and divided among the members of the Pool. In case the Pool buy-in exceeds 100%, you will receive the corresponding amount of BBP and the excess USDT will be returned to you when the IVO time expires.   All IVO activities are carried out transparently and efficiently using Blockchain, so we are very assured of the results as well as the immediate return of tokens after the end of IVO.

Thank you for listening to my sharing and hope to answer and provide you with more valuable information. Wish you will own many winning BBP tokens at the successful IVO program at 8pm tonight. See you in the program Upcoming AMAs.📩

Trả lời