TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH AMA BDS X CRYPTO (13/10/2021)

Vào 20h00 ngày 13/10/2021 vừa qu, BDS đã có buổi AMA (thỏa luận trên nhóm Telegram) cùng với cộng tác Crypto thảo luận về các dự án sắp tới của BDS cũng như giải đáp một số thắc mắc của user.

Chương trình AMA với sự tham gia của hai vị cố vấn khách mời là :ông Võ Phi Nhật Huy ( cố vấn đầu tư BDS) và Ông Trần Đình Tú ( Cố vấn Chiến lược BDS) diễn ra với sự tham gia đông đảo của của cộng đồng user cũng như được sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn

Chi tiết buổi AMA được thuật lại như sau:

PHẦN 1:

Giới thiệu đôi nét về BDS

Mr. Vo Phi Nhat Huy

[13.10.21 20:04]
Xin chào cộng đồng Crypto Spirit. Hôm nay tôi rất vui được tham gia AMA và chia sẻ với các bạn về nền tảng BDS invest 😉

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:05]
[In reply to Harry Vo]
Hello Crypto Spirit community. Today I am very happy to join the AMA and share with you about the BDS invest platform

Trần Đình Tú, [13.10.21 20:06]
Xin chào cộng đồng Crypto Spirit. Tôi rất vui được tham dự AMA và trao đổi thông tin với các bạn về nền tảng số hóa bất động sản tiên phong BDS.

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:06]
[In reply to Trần Đình Tú]
Hello Crypto Spirit community. I am very pleased to attend the AMA and exchange information with you about the pioneering real estate digitalization platform BDS.

Huydang, [13.10.21 20:07]
Câu thứ 1: Đầu tiên xin mời Cố Vấn Đầu Tư anh Võ Phi Nhật Huy giới thiệu đôi nét về nền tảng BDS Invest và những điểm nổi bật ?

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:07]
[In reply to Huydang]
Question 1: First of all, I would like to invite Investment Advisor Mr. Vo Phi Nhat Huy to introduce some features of BDS Invest platform and its highlights?

Mr. Vo Phi Nhat Huy

Vâng. BDS Invest là nền tảng phi tập trung số hoá bất động sản tiên phong các ứng dụng triển khai trên blockchain ở hai mạng lưới KRC20 và BEP20 với các nền tảng công nghệ đã có gồm :

 1. Web app : https://bsc.bigbds.io
 2. App Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bdsinvest.app
 3. App ios : https://apps.apple.com/vn/app/bds-wallet-invest-trade/id1560772917?l=vi
  Trong đó BDS token là token hạt nhân của hệ sinh thái, mỗi dự án bất động sản sẽ được số hoá thành các token trên blockchain. Thông qua phương thức IVO, các nhà đầu tư nắm giữ nhiều BDS có thể dùng token BDS hoặc USDT để đổi lấy các token của các dự án bất động sản. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nắm giữ BDS Token có thể nạp vào Pool, Farm, Vaults để nhận được các phần thưởng với các mức APR, APY hấp dẫn… Tất cả các hoạt động trên nền tảng BDS Invest đều thu phí bằng BDS và sau đó đem đi đôt để giảm tổng cung của BDS và mang lại giá trị cho những người đang nắm giữ. BDS INVEST có một mô hình khá giống Pancakeswap nhưng được ứng dụng chuyên biệt vào thị trường bất động sản, cho các token và dự án bất động sản. Sự khác biệt của BDS Invest đến từ các token bất động sản với cơ chế bảo chứng giá trị rất ưu việt cho các nhà đầu tư bởi các khối tài sản đằng sau của từng dự án với giá trị cao.
  Thông tin về BDS Invest : https://bigbds.io

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:08]
[In reply to Harry Vo]
Yes. BDS Invest is a decentralized real estate digitization platform pioneering applications deployed on blockchain in two networks KRC20 and BEP20 with existing technology platforms including:

 1. Web app: https://bsc.bigbds.io
 2. Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bdsinvest.app
 3. App ios : https://apps.apple.com/vn/app/bds-wallet-invest-trade/id1560772917?l=en
  In which BDS token is the core token of the ecosystem, each real estate project will be digitized into tokens on the blockchain. Through the IVO method, investors holding a lot of BDS can use BDS or USDT tokens to exchange for tokens of real estate projects. Besides, investors holding BDS Token can load into Pool, Farm, Vaults to receive rewards with attractive APR, APY levels… All activities on BDS Invest platform are charged by equal to BDS and then give it away to reduce the total supply of BDS and give value to the holders. BDS INVEST has a model quite similar to Pancakeswap but is specifically applied to the real estate market, for tokens and real estate projects. The difference of BDS Invest comes from real estate tokens with a very superior value guarantee mechanism for investors because of the assets behind each project with high value.
  Information about BDS Invest: https://bigbds.io

Câu hỏi thứ 2: Như vậy trong thời gian vừa qua trên nền tảng BDS INVEST đã triển khai niêm yết được những dự án bất động sản thực tế nào thưa ông ?

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:11]
[In reply to Huydang]
Question 2: So, in the past time, on the BDS INVEST platform, what real estate projects have you listed?

Mr. Vo Phi Nhat Huy


Như các bạn đã biết, BDS Invest là một sản phẩm của doanh nghiệp BDS Holding LLC tại Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, BDS Holding LLC đã lựa chọn hợp tác với Tập đoàn Big Group – một doanh nghiệp bất động sản theo mô hình cộng đồng đầu tư với đội ngũ chuyên gia giỏi chuyên môn từ các lĩnh vực : tài chính, pháp lý, truyền thông, công nghệ, ngoại giao… và cộng đồng hơn 500 nhà đầu tư bất động sản nhiều tiềm lực.
Trong 07 tháng triển khai vừa qua, tập đoàn Big Group đã phối hợp cùng BDS Holding LLC triển khai niêm yết 2 dự án bất động sản của Big Group và số hoá thành hai token bất động sản là BTN, BLC.
Dự án 1 : Khu nhà ở cao cấp của Big Group ở Tây Ninh có tên Big Tây Ninh với token BTN : https://bigbds.io/btn.html
Dự án 2 : Toà nhà văn phòng, khách sạn của Big Group ở TP Lào Cai có tên Big Lao Cai với token BLC : https://bigbds.io/blc.html
Trong đó token BTN đã được sự đón nhận và mang lại thành công lớn cho các thành viên cộng đồng BDS khi quy đổi BDS qua token BTN với các chương trình Farm, Pool hiệu quả và tính năng GSWAP bảo lãnh quy đổi thông minh trên BDS Invest. Các bạn có thể vào trang https://bsc.bigbds.io để tham gia đầu tư vào các dự án thực tế hấp dẫn này. Done

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:13]
[In reply to Harry Vo]
As you know, BDS Invest is a product of BDS Holding LLC in the United States. In Vietnam, BDS Holding LLC has chosen to cooperate with Big Group – a real estate enterprise modeled on investment community with a team of experts from the fields of finance, legal, communication, technology, diplomacy… and a community of more than 500 potential real estate investors.
In the past 07 months of implementation, Big Group has cooperated with BDS Holding LLC to list 2 Big Group’s real estate projects and digitize them into two real estate tokens, BTN and BLC.
Project 1: Big Group’s high-end residential area in Tay Ninh named Big Tay Ninh with BTN token: https://bigbds.io/btn.html
Project 2: Big Group’s office and hotel building in Lao Cai city named Big Lao Cai with BLC token: https://bigbds.io/blc.html
In which, the BTN token has been well received and brought great success to BDS community members when converting BDS to BTN token with effective Farm, Pool programs and smart exchange guarantee GSWAP feature on BDS Invest. You can go to https://bsc.bigbds.io to participate in investing in these fascinating real-life projects. Done

Mr. Vo Phi Nhat Huy


Câu hỏi 3: Tiếp theo, xin ông vui lòng chia sẻ một vài thông tin về các kế hoạch sắp tới của dự án nhằm mở rộng thị trường hoạt động và thu hút thêm nhiều người dùng tại Việt Nam và trên toàn cầu của BDS ?

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:14]
[In reply to Huydang]
Question 3: Next, could you please share some information about the project’s upcoming plans to expand its market and attract more users in Vietnam and globally?

Mr. Vo Phi Nhat Huy


Dự án BDS Invest được ra mắt vào tháng 03/2021, trải qua một quá trình phát triển các nền tảng công nghệ. Đầu tiên là trên nền tảng Kardiachain và đến nay BDS Invest đã mở rộng trên nền tảng Binance Smart Chain bên cạnh đó BDS invest cũng đã niêm yết trên Coin Market Cap : https://coinmarketcap.com/vi/currencies/big-digital-shares/markets/
Hiện tại khi nền tảng công nghệ đã phát triển đẩy đủ, BDS hướng đến việc triển khai hoạt động IVO các token mới cho cho hàng loạt các dự án bất động sản từ các đối tác chủ đầu tư khác nhau ngoài Big Group trên nền tảng và bắt đầu chiến dịch truyền thông nền tảng BDS đến với cộng đồng người dùng quốc tế thông qua chuỗi các chương trình AMA, các hoạt động truyền thông trên đa kênh khác nhau : báo chí, mạng xã hội giúp các user khắp nơi có thể trải nghiệm các tiện ích ưu việt trên nền tảng Defi mà BDS Invest đã phát triển. Đồng thời BDS cũng đang lên kế hoạch để niêm yết lên các sàn quốc tế khác để mở rộng cộng đồng quốc tế trong tương lai. Và đích đến cuối cùng là sàn Binance Exchange. Done

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:16]
[In reply to Harry Vo]
The BDS Invest project was launched in March 2021, going through a process of developing technology platforms. The first is on the Kardiachain platform and so far BDS Invest has expanded on the Binance Smart Chain platform, besides BDS Invest has also been listed on Coin Market Cap: https://coinmarketcap.com/en/currencies/big-digital -shares/markets/
Currently, when the technology platform has fully developed, BDS aims to deploy IVO activities of new tokens for a series of real estate projects from different investor partners besides Big Group on the platform. and started the BDS platform communication campaign to the international user community through a series of AMA programs, communication activities on different multi-channels: newspapers, social networks to help users everywhere can experience the superior utilities on the Defi platform that BDS Invest has developed. At the same time, BDS is also planning to list on other international exchanges to expand the international community in the future. And the final destination is the Binance Exchange. Done

PHẦN 2

Phân tích các dự án sắp tới cùng với cố vấn đầu tư chiến lược của BDS


Q1: @manila177
Các dự án do cộng đồng thúc đẩy có tỷ lệ thành công 100%, nếu không có sự tham gia của cộng đồng thì dự án sẽ vô dụng. #BDS có kế hoạch gì cho tương lai để thu hút sự tham gia của cộng đồng thông qua Mô hình quản trị của bạn? Và những gì đầu vào được mong đợi từ cộng đồng?

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:17]
[In reply to Huydang]
Q1: @manila177
Community driven projects have a 100% success rate, without community involvement the project is useless. What does #BDS plan for the future to engage the community through your Governance Model? And what input is expected from the community?

Mr. Tran Dinh Tu


Cảm ơn câu hỏi của bạn. Bạn đã có những nhận xét rất đúng, nếu không có sự tham gia của một cộng đồng đủ lớn, dự án sẽ gặp khó khăn và thất bại. Token BDS cũng vậy. Chúng tôi nhận thức rõ điều này, vì vậy, xây dựng và phát triển cộng đồng luôn là một tiêu chí quan trọng nhất của BDS. Việc xây dựng và phát triển cộng đồng của BDS bao gốm 2 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là từ phía công ty, việc gắn giá trị hệ sinh thái BDS với giá trị các bất động sản sẽ tạo ra sự khác biệt trên thị trường, đồng thời khiến cộng đồng tin tưởng và an tâm nắm giữ. Bên cạnh đó, giá trị các bất động sản sẽ được chia nhỏ khiến việc tiếp cận và sở hữu chúng trở nên dễ dàng hơn đối với cộng đồng. Hệ sinh thái BDS cũng đã được xây dựng trên nền tảng Defi và Blockchain nhằm đảm bảo tính phi tập trung, minh bạch và đáng tin cậy hơn. Các chính sách thưởng khi cộng đồng nắm giữ token và tạo nên giá trị thanh khoản thông qua các chương trình pool, farm, stake…với mức lợi nhuận hấp dẫn đã được đưa vào áp dụng. Các chương trình airdrop và tiếp cận, cung cấp thông tin cho cộng đồng thông qua các mạng xã hội như facebook, telegrame và các công cụ như zoom…được tiến hành thường xuyên. Việc niêm yết trên các sản giao dịch lớn như Binance, CEX.io, Coinbase…đã được lên kế hoạch và đang tiến hành. Thông tin về BDS token cũng đã được niêm yết trên trang thông tin lớn Coinmarketcap. Các cải tiến về công nghệ hướng đến mục tiêu tạo ra nền tảng công nghệ dễ tiếp cận, thân thiện và đáng tin cậy với cộng đồng cũng thường xuyên được cập nhất. Tất cả những điều này sẽ tạo ra cơ hội mở rộng và tiếp cận với một cộng đồng lớn hơn trên phạm vi toàn cầu. Yếu tố thứ hai là từ phía cộng đồng, chương trình Brokers đã được ban hành để tạo nên một đội ngũ đối tác chia sẽ thông tin, mở rộng cộng đồng một cách chủ động thường xuyên. Các thành viên cộng đồng tham gia chương trình Brokers để phát triển cộng đồng BDS sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn và thỏa đáng với các cấp độ đóng góp của mình. Họ hoàn toàn chủ động trong việc phát triển cộng đồng và kiếm thêm thu nhập (không giới hạn) thông qua chương trình này. Chúng tôi mong muốn ngày càng có nhiều thành viên cộng đồng tham gia chương trình Brokers và trở thành đối tác phát triển cộng đồng và chia sẽ lợi nhuận cùng BDS. Với hai yếu tố nêu trên, chắc chắn trong tương lai không xa, hệ sinh thái BDS sẽ mở rộng trên phạm vi toàn cầu với một cộng đồng lớn mạnh và tăng trưởng không ngừng. Xin cảm ơn.

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:18]
[In reply to Trần Đình Tú]
Thanks for your question. You have very right comments, without the participation of a large enough community, the project will be difficult and fail. The same goes for BDS tokens. We are well aware of this, so community building and development is always the most important criterion of BDS. The building and community development of BDS includes two factors. The first factor is that from the company’s side, attaching the value of the BDS ecosystem to the value of real estate will make a difference in the market, and at the same time make the community trust and feel secure to hold. Besides, the value of real estate will be broken down, making it easier for the community to access and own them. The BDS ecosystem has also been built on the Defi and Blockchain platform to ensure more decentralization, transparency and trustworthiness. Bonus policies when the community holds tokens and creates liquidity value through programs such as pool, farm, stake, etc. with attractive profits, have been applied. Airdrop programs and outreach, providing information to the community through social networks such as facebook, telegrame and tools such as zoom… are conducted regularly. Listing on major exchanges such as Binance, CEX.io, Coinbase… has been planned and is underway. Information about the BDS token has also been listed on the major news site Coinmarketcap. Technological innovations aimed at creating an accessible, user-friendly and reliable technology platform for the community are also regularly updated. All of these will create the opportunity to expand and reach a larger community on a global scale. The second factor is from the community, the Brokers program has been issued to create a team of partners to share information, expand the community on a regular basis. Community members participating in the Brokers program to develop the BDS community will receive attractive and satisfactory rewards with their contribution levels. They are fully active in community development and earn extra income (unlimited) through this program. We hope that more and more community members join the Brokers program and become partners in community development and profit sharing with BDS. With the above two factors, surely in the not too distant future, the BDS ecosystem will expand globally with a strong and growing community. Thank you.

Huydang, [13.10.21 20:19]
Q2: @Lidiamga
Với dịch vụ “Nền tảng số hóa bất động sản tiên phong”, bạn mang đến cơ hội tuyệt vời cho các khoản đầu tư với số lượng nhỏ. Nhưng liệu các nhà đầu tư có thể sử dụng những thứ bạn cung cấp hoặc ít nhất là đi xem chúng không? Trên thực tế, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để bạn chứng minh các bất động sản thực sự là có thật?

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:20]
[In reply to Huydang]
Q2: @Lidiamga
With the service “Pioneer Real Estate Digitization Platform”, you offer great opportunities for small amount investments. But will investors be able to use the things you offer or at least go see them? In fact, the question is, how do you prove real estates are real?

Mr. Tran Dinh Tu


Cảm ơn câu hỏi của bạn. Với dịch vụ “Nền tảng số hóa bất động sản tiên phong”, bạn mang đến cơ hội tuyệt vời cho các khoản đầu tư với số lượng nhỏ. Nhưng liệu các nhà đầu tư có thể sử dụng những thứ bạn cung cấp hoặc ít nhất là đi xem chúng không ? Trên thực tế, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để bạn chứng minh các bất động sản thực sự là có thật ?
Cảm ơn câu hỏi rất hay của bạn. Với dịch vụ “Nền tảng số hóa bất động sản tiên phong”, BDS mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư có thể sở hữu một phần hoặc toàn bộ các bất động sản thông qua giải pháp chia nhỏ và đại diện bằng các token. Các bất động sản được chia nhỏ và phát hành token trên nền tảng BDS đều có thật, được thẩm định giá trị và tính pháp lý trước khi tiến hành số hóa chúng. Các bất động sản đều có các hồ sơ pháp lý của chính phủ ban hành chứng minh giá trị và quyền sở hữu chúng, các hồ sơ này đều được chụp và công bố thông tin trên website và app BDS để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và xem xét chúng. Bên cạnh đó, các hình ảnh và clip ghi lại hiện trạng của các bất động sản và tiến độ xây dựng chúng cũng được công bố. Công ty cũng có các chương trình đưa nhà đầu tư đến tham quan tại các vị trí có bất động sản đã được chia nhỏ và phát hành token. (Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, do chính sách giãn cách xã hội của chính phủ để phòng chống đại dịch Covid, các chương trình này phải tạm thời ngừng lại và sẽ được phục hồi sau khi chính phủ cho phép). Những nhà đầu tư sở hữu các token cũng sẽ có các quyền lợi ưu đãi nhưu giảm giá… khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại các bất động sản này. Vì vậy, hãy tìm hiểu và xem xét thật đầy đủ các thông tin đã được cung cấp trên website và app BDS, hãy đăng ký tham gia các chương trình tham quan các bất động sản…bạn sẽ có cơ hội nhận thấy tất cả chúng đều có thật. Xin cảm ơn.

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:23]
[In reply to Trần Đình Tú]
Thanks for your question. With the service “Pioneer Real Estate Digitization Platform”, you offer great opportunities for small amount investments. But will investors be able to use the things you offer or at least go see them? In fact, the question is how do you prove the real estate is real?
Thanks for your very good question. With the service “Pioneering Real Estate Digitization Platform”, BDS offers the opportunity for investors to own part or all of real estate through the solution of splitting and representing by tokens. . The real estate that is divided and issued tokens on the BDS platform are real, appraised for value and legality before proceeding to digitize them. All real estate properties have government-issued legal documents proving their value and ownership, these records are captured and published on the BDS website and app for investors to easily access. approach and review them. In addition, photos and clips recording the current status of the properties and the progress of their construction are also published. The company also has programs to bring investors to visit locations where real estate has been divided and issued tokens. (However, in recent times, due to the government’s social distancing policy to prevent the Covid pandemic, these programs have to be temporarily stopped and will be restored after the government allows). Investors who own tokens will also have preferential benefits such as discounts… when using products and services at these properties. So, read through and fully review the information provided on the BDS website and app, sign up for real estate tour programs…you’ll have a chance to notice all of them. are all real. Thank you.

Huydang, [13.10.21 20:23]
Q3: @Margaret9732
Theo whitepaper của bạn, BDS Invest cho phép các khoản đầu tư trở nên dễ tiếp cận hơn. Loại bỏ rào cản của một khoản đầu tư tối thiểu cao. Sau đó, đầu tư tối thiểu là bao nhiêu? Tôi nghĩ rằng một khoản đầu tư tối thiểu nhỏ sẽ cho phép tất cả mọi người đầu tư. Bạn cũng nghĩ vậy phải không?

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:24]
[In reply to Huydang]
Q3: @Margaret9732
According to your whitepaper, BDS Invest allows investments to become more accessible. Remove the barrier of a high minimum investment. Then what is the minimum investment? I think a small minimum investment will allow everyone to invest. Do you think so too?

Trần Đình Tú, [13.10.21 20:27]
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đúng như bạn đã nhận thấy, BDS Invest mang lại cơ hội đầu tư cho tất cả mọi người đối với các sản phẩm bất động sản bằng việc chia nhỏ chúng. Chính vì vậy, không có bất cứ rào cản nào cho việc đầu tư của bạn. Không có quy định nào về việc phải sở hữu tối thiểu bao nhiêu token. Việc đầu tư và sở hữu bao nhiêu token hoàn toàn tùy thuộc vào mong muốn và khả năng của nhà đầu tư. Chúng tôi luôn mong muốn BDS tiếp cận ngày càng nhiều với những cộng đồng nhà đầu tư lớn hơn trên toàn cầu. Xin cảm ơn.

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:27]
[In reply to Trần Đình Tú]
Thanks for your question. As you have noticed, BDS Invest offers everyone investment opportunities in real estate products by breaking them down. Therefore, there are no barriers to your investment. There is no set minimum number of tokens to own. The investment and how many tokens to own completely depends on the wishes and capabilities of the investor. We always want BDS to reach out to a larger investor community around the globe. Thank you.

Huydang, [13.10.21 20:29]
Q4: @goust1231
Bảo mật và ẩn danh luôn được các dự án BlockChain ưu tiên trong việc phát triển các nền tảng và công nghệ của dự án. Vậy bạn có giải pháp hoặc kế hoạch công nghệ nào để nâng cao lòng tin của người dùng trong những vấn đề này không?

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:29]
[In reply to Huydang]
Q4: @goust1231
Security and anonymity have always been a priority for BlockChain projects in the development of project platforms and technologies. Do you have a solution or technology plan to improve user confidence in these issues?

Mr. Vo Phi Nhat Huy


Cám ơn bạn. Bảo mật và Ẩn Danh cũng là hai vấn đề được dự án của chúng tôi rất quan tâm trong việc triển khai dự án. Đó là lý do chúng tôi đã đẩy mạnh phát triển các nền tảng defi phi tập trung trên nền Binance Smart Chain (BEP20) với trang https://bsc.bigbds.io (https://bsc.bigbds.io/) là nơi mà các bạn hoàn toàn có thể giao dịch on-chain mọi hoạt động từ Trade, Farm, Pool…. và đồng thời có thể sở hữu các token của các dự án bất động sản được số hoá trên nền tảng BDS Invest. Các sản phẩm công nghệ của BDS cũng sẽ được đem đi Audit và được chứng thực từ các tổ chức uy tín trong thời gian tới. Tất cả những thông tin này BDS sẽ liên tục cập nhật cho các thành viên tại trang https://docs.bigbds.io (https://docs.bigbds.io/) để cộng đồng hoàn toàn yên tâm và tin tưởng.
Trên BSCscan bạn cũng có thể dễ dàng tra cứu mọi thông tin về BDS token tại : https://bscscan.com/token/0x030ce78aa5be014976bca9b8448e78d1d87fce0b

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:30]
[In reply to Harry Vo]
Thank you. Confidentiality and Anonymity are also two issues that our project is very interested in in project implementation. That’s why we have accelerated the development of decentralized defi platforms on the Binance Smart Chain (BEP20) platform with https://bsc.bigbds.io where you can fully trade on- chain all activities from Trade, Farm, Pool…. and at the same time can own tokens of real estate projects digitized on the BDS Invest platform. Technological products of BDS will also be audited and certified from reputable organizations in the near future. All this information BDS will continuously update for members at https://docs.bigbds.io for complete peace of mind and trust of the community.
On BSCscan you can also easily look up all information about BDS token at: https://bscscan.com/token/0x030ce78aa5be014976bca9b8448e78d1d87fce0b

Mr. Vo Phi Nhat Huy


Q5: @Ipman15547444
Các mốc quan trọng trên lộ trình của bạn là gì – cả những điều bạn đã đạt được và những điều chúng ta có thể mong đợi? Bất kỳ mối quan hệ đối tác và các cột mốc kỹ thuật ngắn / dài hạn mà bạn muốn đề cập hoặc gây chú ý?

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:32]
[In reply to Huydang]
Q5: @Ipman15547444
What are the milestones on your roadmap – both what have you achieved and what can we expect? Any short/long term partnerships and technical milestones that you would like to mention or bring to the attention?

Mr. Vo Phi Nhat Huy


Từ ngày ra mắt vào tháng 02/2021 đến nay chỉ mới trải qua gần 08 tháng triển khai BDS cũng đã đạt được nhiều mốc son quan trọng trong các kế hoạch phát triển :

⁃ Ra mắt nền tảng ứng dụng Mobile trên Android và Ios
⁃ Ra mắt trang ứng dụng defi trên mạng lưới Binance Smart Chain : https://bsc.bigbds.io (https://bsc.bigbds.io/)
⁃ Niêm yết thông tin trên Coin Market Cap : https://coinmarketcap.com/vi/currencies/big-digital-shares/markets/
⁃ Đạt 2000 User trên ứng dụng Mobile và 2200 Holder trên mạng lưới BEP20
⁃ Triển khai số hoá 2 dự án bất động sản thành công thông qua mô hình IVO : https://bsc.bigbds.io/ivo
⁃ Đốt bỏ 50% tổng cung tương đương 500 triệu BDS để gia tăng giá trị BDS cho các thành viên nắm giữ

Ngoài ra bạn có thể xem thêm White Paper của BDS Token tại : https://docs.bigbds.io/whitepaper

Harry Vo, [13.10.21 20:37]
Đó là những kết quả trước mắt, kế hoạch sắp tới của BDS sẽ tập trung vào các hoạt động sau :
⁃ Mở rộng các cộng đồng Holder lên 100.000 trong Q1 năm 2022
⁃ Tăng TVL của BDS-USDT lên 5 triệu USDT trong Q1 năm 2022
⁃ Tăng cường các giải pháp thu gom BDS token trên thị trường thông qua các dự án bất động sản để đưa BDS token đạt giá trị tối thiểu 1 USDT vào cuối năm 2021.

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:38]
[In reply to Harry Vo]
Since its launch in February 2021 until now, it has only spent nearly 8 months of implementing BDS and has achieved many important milestones in its development plans:

⁃ Launching Mobile application platform on Android and Ios
⁃ Launching defi app page on Binance Smart Chain network: https://bsc.bigbds.io
⁃ Listing information on Coin Market Cap: https://coinmarketcap.com/en/currencies/big-digital-shares/markets/
⁃ Reach 2000 Users on Mobile app and 2200 Holders on BEP20 network
⁃ Digitizing 2 successful real estate projects through IVO model: https://bsc.bigbds.io/ivo
⁃ Burn 50% of the total supply equivalent to 500 million BDS to increase the value of BDS for members to hold

Eren 🦜🦅| SuperLauncher, [13.10.21 20:38]
[In reply to Harry Vo]
Those are the immediate results, the upcoming plan of BDS will focus on the following activities:
⁃ Expand Holder Communities to 100,000 in Q1 2022
⁃ Increase TVL of BDS-USDT to 5 million USDT in Q1 2022
⁃ Strengthening solutions for collecting BDS tokens in the market through real estate projects to bring BDS tokens to a minimum value of 1 USDT by the end of 2021.

Đó là nội dung chính trong buổi AMA hôm qua, sắp tới BDS sẽ xuất hiện nhiều sự kiện AMA khác hứa hẹn nhiều thông tin hấp dẫn, đừng quyên góp theo dõi chúng tôi tại https://blog.bigbds.io/

Trả lời